ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ พ.ศ. ๒๕๔๕

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗

พ.ศ. ๒๕๔๕

--------------------

                        โดยที่ปรากฏว่า เจ้าของที่ดินบางส่วนในท้องที่ตำบลสระยายโสม อำเภอ

อู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประสงค์และยินยอมให้ทางราชการดำเนินการจัดรูปที่ดินของตน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศไว้ ดังนี้

                        ให้ท้องที่ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายในแนวเขต

ตามแผนที่สังเขปท้ายประกาศนี้ เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๕

                        ชูชีพ  หาญสวัสดิ์                                                สมบัติ  อุทัยสาง

                          รัฐมนตรีว่าการ                  รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน

               กระทรวงเกษตรและสหกรณ์              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 [ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

 [รก.๒๕๔๕/พ๘๖ง/๑/๑๓ กันยายน ๒๕๔๕]

                                                                                    จารุวรรณ/พิมพ์

                                                                                    ๒๘ มกราคม ๒๕๔๖

                                                                                    A+B (C)

จ15E2545-พ86ง-2 (2)