ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลจรเข้สามพัน และตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการ จัดรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ พ.ศ. ๒๕๔๓

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลจรเข้สามพัน และตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง

จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการ

จัดรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พ.ศ. ๒๕๑๗ พ.ศ. ๒๕๔๓

---------------

                        โดยที่ปรากฏว่า เจ้าของที่ดินบางส่วนในท้องที่ตำบลจรเข้สามพัน และตำบล

สระยายโสมอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ประสงค์และยินยอมให้ทางราชการดำเนินการจัดรูป

ที่ดินของตน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงมหาดไทย จึงออกประกาศไว้ดังนี้

                        ให้ท้องที่ตำบลจรเข้สามพัน และตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัด

สุพรรณบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่สังเขปท้ายประกาศนี้ เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขต

โครงการจัดรูปที่ดิน

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๓

                 ปองพล  อดิเรกสาร                                             วัฒนา  อัศวเหม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์              รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน

                                                                                         รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๔๓/พ๗๘ง/๙/๙ สิงหาคม ๒๕๔๓]

                                                                                    อัมพิกา/แก้ไข

                                                                                    ๒๔/๔/๒๕๔๕

                                                                                             A