ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๙/๒๕๕๗)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๙/๒๕๕๗)[๑]

                  

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

          ๑.  ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตร และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ตามบัญชีทางน้ำชลประทาน ดังนี้

          ๑.๑ ประกาศกระทรวงเกษตร ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๐๕ บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานพระองค์ไชยานุชิต หน้า ๗๒ ทางน้ำชลประทานประเภท ๒ เลขที่ ๔ คลองข้างคันกั้นน้ำ สายท่าไข่ - บางขนาก, บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานบางยาง หน้า ๑๘๔ ทางน้ำชลประทานประเภท ๒ เลขที่ ๗ คลองสี่วา และบัญชีทางน้ำชลประทานซึ่งผ่านเขตโครงการชลประทานหลายโครงการ หน้า ๒๐๒ ทางน้ำชลประทานประเภท ๒ เลขที่ ๑ คลองซอย ๑

          ๑.๒ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๓๓ บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานนครศรีธรรมราช หน้า ๒๔๖ ทางน้ำชลประทานประเภท ๔ เลขที่ ๒ คลองท่าดี

          ๑.๓ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๒ บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ หน้า ๒ ทางน้ำชลประทานประเภท ๒ เลขที่ ๗ คลองคอกกระบือ

          ๑.๔ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๒ บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต หน้า ๔๔ ทางน้ำชลประทานประเภท ๒ เลขที่ ๑๓ คลองบางสมัคร - ต้นโพธิ์

 

          ๒.  ให้กำหนดทางน้ำตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

 

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๙ /๒๕๕๗)

๒. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระองค์ไชยานุชิต (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๙ /๒๕๕๗)

๓. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาภาษีเจริญ (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๙ /๒๕๕๗)

๔. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๙ /๒๕๕๗)

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

ปริญสินีย์/ผู้ตรวจ

๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๒๕๒ ง/หน้า ๑๘/๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗