ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ พ.ศ. ๒๕๔๐

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

และกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗

พ.ศ. ๒๕๔๐

-------------

                        โดยที่ปรากฏว่า เจ้าของที่ดินบางส่วนในท้องที่ตำบลแสลงพัน อำเภอ

ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ประสงค์และยินยอมให้ทางราชการดำเนินการจัดรูปที่ดินในที่ดิน

ของตน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่า

การกระทรวงมหาดไทย จึงออกประกาศไว้ดังนี้

                        ให้ท้องที่ตำบลแสลงพัน อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในแนวเขต

ตามแผนที่สังเขปท้ายประกาศนี้เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐

                                                ชูชีพ  หาญสวัสดิ์                                         เสนาะ  เทียนทอง

                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๔๐/๗๒ง/๑/๙ กันยายน ๒๕๔๐]