ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลสองชั้น และตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ พ.ศ. ๒๕๕๓[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย

เรื่อง กำหนดให้ท้องที่ตำบลสองชั้น และตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

ตามพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗

พ.ศ. ๒๕๕๓[๑]

                       

 

โดยที่ปรากฏว่า เจ้าของที่ดินบางส่วนในท้องที่ตำบลสองชั้น และตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ประสงค์และยินยอมให้ทางราชการดำเนินการจัดรูปที่ดินของตน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จึงออกประกาศไว้ ดังนี้

ให้ท้องที่ตำบลสองชั้น และตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ภายในแนวเขตตามแผนที่สังเขปท้ายประกาศนี้ เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ธีระ  วงศ์สมุทร                                          ชวรัตน์  ชาญวีรกูล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์                รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑.  แผนที่สังเขปท้องที่ตำบลสองชั้น และตำบลกระสัง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นเขตสำรวจเพื่อกำหนดเป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงมหาดไทย

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓

นันท์นภัสร์/ตรวจ

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๗๙ ง/หน้า ๑๘/๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๓