ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๓/๒๕๕๗)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๓/๒๕๕๗)[๑]

                  

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๒ จำนวน ๙ ทางน้ำ และในเขตโครงการชลประทานตรัง เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๘ ทางน้ำ รวมจำนวนทางน้ำ ๑๗ ทางน้ำ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

ชวลิต  ชูขจร

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๓ /๒๕๕๗)

๒. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานตรัง (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๓ /๒๕๕๗)

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

กฤษดายุทธ/ผู้ตรวจ

๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๑๔๑ ง/หน้า ๑/๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗