ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๙/๒๕๕๖)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๙/๒๕๕๖)[๑]

                  

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๑ จำนวน ๓ ทางน้ำ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานปทุมธานี เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๒ จำนวน ๑ ทางน้ำ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานระยอง เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๑ ทางน้ำ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๑ ทางน้ำ และกำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานกระบี่ เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๔ ทางน้ำ รวมจำนวนทางน้ำ ๑๐ ทางน้ำ ตามบัญชีและแผนที่แนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ยุคล  ลิ้มแหลมทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปราณบุรี (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๙/๒๕๕๖)

๒. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานปทุมธานี (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๙/๒๕๕๖)

๓. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานระยอง (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๙/๒๕๕๖)

๔. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าเชียด (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๙/๒๕๕๖)

๕. แผนที่อ่างเก็บน้ำคลองหัวช้าง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๖. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานกระบี่ (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๙/๒๕๕๖

๗. แผนที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเขียว

๘. แผนที่อ่างเก็บน้ำห้วยลึก

๙. แผนที่อ่างเก็บน้ำคลองหยา

แผนที่อ่างเก็บน้ำบางกำปรัด

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๙ ตุลาคม ๒๕๕๖

โชติกานต์/ผู้ตรวจ

๑๕ ตุลาคม ๒๕๕๖

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๑๒๙ ง/หน้า ๑๓/๓ ตุลาคม ๒๕๕๖