ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๖)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๖)[๑]

                  

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

        ๑.  ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ตามบัญชีทางน้ำชลประทานและแผนที่แนบท้าย ดังนี้

๑.๑ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๓๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม หน้า ๑๙๐ ทางน้ำชลประทานประเภท ๑ เลขที่ ๑๓ คลองแยก ๑ ขวา ของคลองแยก ๘ ขวา ของคลองซอย ๕ ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย

๑.๒ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓ โครงการชลประทานเชียงใหม่ หน้า ๘ ทางน้ำชลประทานประเภท ๔ เลขที่ ๗ อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ

๑.๓ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๐ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อย หน้า ๗ ทางน้ำชลประทานประเภท ๔ เลขที่ ๓ ฝายมะขามสูง

๑.๔ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก - แม่งัด หน้า ๔ ทางน้ำชลประทานประเภท ๔ เลขที่ ๑ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล

๒.  ให้กำหนดทางน้ำตามบัญชีและแผนที่แนบท้ายประกาศนี้ เป็นทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๖

ยุคล  ลิ้มแหลมทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๖)

๒. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานเชียงใหม่ (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๖)

๓. แผนที่อ่างเก็บน้ำห้วยเดื่อ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง และตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โครงการชลประทานเชียงใหม่

๔. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๖)

๕. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก - แม่งัด (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๖)

๖. แผนที่อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตำบลช่อแล, บ้านเป้า อำเภอแม่แตง ตำบลแม่ปั๋ง และตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก - แม่งัด

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

อังศุมาลี/ผู้ตรวจ

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๑๘๕ ง/หน้า ๓๖/๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖