ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๖)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๖)[๑]

                  

 

        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานเชียงราย เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๑ จำนวน ๔ ทางน้ำ และเป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๓ ทางน้ำ และกำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง เป็นทางนํ้าชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๕ ทางน้ำ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ยุคล  ลิ้มแหลมทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานเชียงราย (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๖)

๒. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลล่าง (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๖)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

จุฑามาศ/ผู้ตรวจ

๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๑๔๒ ง/หน้า ๑/๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖