ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๖/๒๕๕๖)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๖/๒๕๕๖)[๑]

                  

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานปราจีนบุรี เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ รวม ๓๒ ทางน้ำ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

ยุคล  ลิ้มแหลมทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานปราจีนบุรี (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๖/๒๕๕๖)

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

โชติกานต์/ผู้ตรวจ

๙ สิงหาคม ๒๕๕๖

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๙๖ ง/หน้า ๒๒/๗ สิงหาคม ๒๕๕๖