ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๒/๒๕๕๖)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทาน

ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๒/๒๕๕๖)[๑]

                  

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

     ๑.  ให้ยกเลิกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทาน ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ ตามบัญชีทางน้ำชลประทานแนบท้าย ดังนี้

๑.๑ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๓๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก หน้า ๒๑๗ ทางน้ำชลประทานประเภท ๒ เลขที่ ๓

    ๑.๒ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่วัง - กิ่วลม หน้า ๕ ทางน้ำชลประทานประเภท ๑ เลขที่ ๒๙ และโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ หน้า ๕๘ ทางน้ำชลประทานประเภท ๑ เลขที่ ๑๖

๑.๓ ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๔๘ โครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ หน้า ๑ ทางน้ำชลประทานประเภท ๔ เลขที่ ๑

๒.  ให้กำหนดทางน้ำตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ เป็นทางน้ำชลประทาน ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

ยุคล  ลิ้มแหลมทอง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๖)

๒. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิ่วลม-กิ่วคอหมา (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๖)

๓. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานประจวบคีรีขันธ์ (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๖)

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๙ เมษายน ๒๕๕๖

โชติกานต์/ผู้ตรวจ

๒๕ เมษายน ๒๕๕๖

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐/ตอนพิเศษ ๔๕ ง/หน้า ๑๕/๕ เมษายน ๒๕๕๖