ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๕)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๕)[๑]

                  

 

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ทางน้ำในเขต โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๑ จำนวน ๗๘ ทางน้ำตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ธีระ  วงศ์สมุทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๑๐/๒๕๕๕)

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๑ มกราคม ๒๕๕๖

ณัฐพร/ผู้ตรวจ

๑๑ มกราคม ๒๕๕๖

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๑๙๒ ง/หน้า ๑๒/๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๕