ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๘/๒๕๕๕)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทาน

ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๙/๒๕๕๕)[๑]

                  

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำ และบำรุงรักษานครศรีธรรมราช เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๙ ทางน้ำ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

ธีระ  วงศ์สมุทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๙/๒๕๕๕)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ชาญ/ผู้ตรวจ

๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

 

 

 

 

 

 

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนพิเศษ ๑๗๑ ง/หน้า ๙/๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕