ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๑๔/๒๕๕๓)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๑๔/๒๕๕๓)[๑]

                  

 

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๑ จำนวน ๓ ทางน้ำ และกำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานจันทบุรี เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๑ ทางน้ำ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

ธีระ  วงศ์สมุทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๑๔/๒๕๕๓)

๒. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานจันทบุรี (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๑๔/๒๕๕๓)

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ณัฐวดี/ตรวจ

๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนพิเศษ ๔๘ ง/หน้า ๔/๒๖ เมษายน ๒๕๕๔