ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๘/๒๕๕๓)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๘/๒๕๕๓)[๑]

                       

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก - แม่งัด เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๑ จำนวน ๕ ทางน้ำ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน - ลำแชะ เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๑ จำนวน ๖ ทางน้ำ และกำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด - กระแสสินธุ์ เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๑ ทางน้ำ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

ธีระ  วงศ์สมุทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๘/๒๕๕๓)

๒. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามูลบน-ลำแชะ (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๘/๒๕๕๓)

๓. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาระโนด-กระแสสินธุ์ (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๘/๒๕๕๓)

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓

ณัฐวดี/ตรวจ

๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓

วิมล/ปรับปรุง

๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๑๑๙ ง/หน้า ๑๔/๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๓