ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๑)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๑)[๑]

                       

 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

 

       ๑. ให้ยกเลิกบัญชีทางน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทานตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ ลำดับที่ ๑ จำนวน ๑ ทางน้ำ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยระหารตามท้ายประกาศกระทรวงพัฒนาการแห่งชาติ ฉบับลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๑๐ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทาน ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

 

๒. ให้ยกเลิกบัญชีทางน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทานสุรินทร์ ซึ่งเป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ ลำดับที่ ๒, ๓ และ ๗ จำนวน ๓ ทางน้ำ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยลำพอก อ่างเก็บน้ำบ้านจรัส และอ่างเก็บน้ำห้วยแก้ว ตามท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๒ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

 

๓. กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานสุรินทร์ เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ ตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ จำนวน ๔ ทางน้ำ ตามบัญชีและแผนที่แนบท้ายประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

สมศักดิ์  ปริศนานันทกุล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑.  บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานสุรินทร์ (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๑๑/๒๕๕๑)

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

วัชศักดิ์/ผู้จัดทำ

๑๓ มกราคม ๒๕๕๒

วิมล/ปรับปรุง

๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑ ง/หน้า ๑๐/๖ มกราคม ๒๕๕๒