ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๓/๒๕๕๑)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๓/๒๕๕๑)[๑]

                  

             อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานพะเยา เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ รวม ๑๘ ทางน้ำ ตามบัญชีและแผนที่ แนบท้ายประกาศ

 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

สมศักดิ์  ปริศนานันทกุล

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑.  บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานพะเยา (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๓ / ๒๕๕๑)

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๑

วิมล/ปรับปรุง

๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๓๕ ง/หน้า ๒๔/๘ สิงหาคม ๒๕๕๑