ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ (ฉบับที่ ๗/๒๕๕๐)[๑]

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง กำหนดทางน้ำชลประทานตามพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕

(ฉบับที่ ๗/๒๕๕๐)[๑]

                  

 

           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติการชลประทานหลวง พุทธศักราช ๒๔๘๕ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดให้ทางน้ำในเขตโครงการชลประทานสงขลา เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๑ จำนวน ๑ ทางน้ำ ในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๑ จำนวน ๑ ทางน้ำ และในเขตโครงการชลประทานสตูล เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๑ จำนวน ๘ ทางน้ำ เป็นทางน้ำชลประทานประเภท ๔ จำนวน ๒ ทางน้ำ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

ธีระ  สูตะบุตร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[เอกสารแนบท้าย]

๑. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานสงขลา (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๗/๒๕๕๐)

๒. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๗/๒๕๕๐)

๓. บัญชีทางน้ำชลประทานโครงการชลประทานสตูล (แนบท้ายประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับที่ ๗/๒๕๕๐)

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑

วิมล/ปรับปรุง

๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๑๕ ง/หน้า ๒/๒๒ มกราคม ๒๕๕๑