ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล ครั้งที่ 7

ประกาศการประปานครหลวง

เรื่อง มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล ครั้งที่ ๗[๑]

                       

                  โดยที่รัฐบาลได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาแผ่นดินทรุดรุนแรงอันเกิดจากการใช้น้ำบาดาลในกระบวนการผลิตของผู้ประกอบการในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายดังกล่าวให้ผู้ใช้น้ำที่เป็นผู้ประกอบการ หรือผู้ประกอบการที่เปลี่ยนมาใช้น้ำประปาในกระบวนการผลิตทดแทน และตอบสนองยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทยในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ ตลอดจนนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในด้านสิ่งแวดล้อมและผู้บริโภคของการประปานครหลว

                  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วย การบริการจัดส่งจำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๒๔ ว่าด้วย การบริการจัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๔๘ การประปานครหลวงจึงขอกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อขอรับการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาลของผู้ประกอบการ และกำหนดอัตราค่าน้ำประปา โดยให้สิทธิแก่ผู้ใช้น้ำ หรือผู้ประกอบการที่ประสงค์จะใช้น้ำประปาที่ติดตั้งมาตรวัดน้ำที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๑ ๑/๒ นิ้วขึ้นไป ปรับลดอัตราค่าน้ำประปาเป็นอัตราคงที่ลูกบาศก์เมตรละ ๑๔.๕๐ บาท เป็นเวลา ๑๒ งวดเดือนของการออกใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปา และปรับลดอัตราค่าน้ำประปาถัดจากเดือนที่แจ้งความประสงค์  ทั้งนี้ ต้องแจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนให้การประปานครหลวงพิจารณาภายในวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓

หลักเกณฑ์เพื่อขอรับการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาลของผู้ประกอบการ มีดังนี้

                 ๑.  กรณีเป็นผู้ใช้น้ำรายใหม่ ที่มีปริมาณการใช้น้ำประปาต่อเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของปริมาณการใช้น้ำบาดาลเฉลี่ย ๓ เดือนย้อนหลังก่อนการแจ้งขอรับสิทธิตามประกาศนี้

                   ๒.  กรณีเป็นผู้ใช้น้ำประปาร่วมกับน้ำบาดาล ที่ยังไม่เคยได้รับส่วนลดตามมาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล หากมีปริมาณการใช้น้ำประปาต่อเดือนเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย ๖ เดือนย้อนหลังก่อนการแจ้งขอรับสิทธิตามประกาศนี้ ในปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของปริมาณการใช้น้ำบาดาลเฉลี่ย ๓ เดือนย้อนหลัง

                    ๓.  กรณีเป็นผู้ที่เคยได้รับส่วนลดตามมาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล ครั้งที่ ๕ หรือครั้งที่ ๖ และยังมีการใช้น้ำบาดาล หากมีการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้นจากค่าเฉลี่ย ๖ เดือนย้อนหลังก่อนการแจ้งขอรับสิทธิตามประกาศนี้ ในปริมาณไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของปริมาณการใช้น้ำบาดาลเฉลี่ย ๓ เดือนย้อนหลัง

                    ๔.  กรณีเป็นผู้ที่เคยได้รับส่วนลดตามมาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล ครั้งที่ ๖ และเป็นผู้ใช้น้ำประปาอย่างเดียว หรือเป็นผู้มีการใช้น้ำบาดาลเฉลี่ย ๓ เดือนย้อนหลังไม่เกินร้อยละ ๕ ของปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย ๖ เดือนย้อนหลัง หากมีปริมาณการใช้น้ำประปาต่อเดือนไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย ๖ เดือนย้อนหลังก่อนการแจ้งขอรับสิทธิตามประกาศนี้

                     ๕.  หากปริมาณการใช้น้ำประปาในเดือนใดไม่ถึงเกณฑ์ที่ระบุตาม ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ หรือใช้น้ำไม่ถึงปริมาณการใช้น้ำขั้นต่ำตามขนาดมาตร การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าน้ำประปาตามปกติ

๖.  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓

เจริญ  ภัสระ

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓

นันท์นภัสร์/ตรวจ

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๗/ตอนพิเศษ ๘๑ ง/หน้า ๓๓/๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๓