ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล ครั้งที่ 6

ประกาศการประปานครหลวง

เรื่อง มาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาล ครั้งที่ ๖

                      

  

                            เพื่อเป็นการสนองนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาแผ่นดินทรุดอันเกิดจากการใช้น้ำบาดาลในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการป้องกัน และแก้ไขวิกฤตการณ์แผ่นดินทรุดอันเกิดจากการใช้น้ำบาดาล และเป็นการแบ่งเบาภาระต้นทุนการผลิตของภาคธุรกิจเอกชน อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการประปานครหลวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๑๖ ว่าด้วยการบริการจัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๔๓ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบังคับการประปานครหลวง ฉบับที่ ๑๒๔ ว่าด้วยการบริการจัดส่ง จำหน่าย และการใช้น้ำประปา พ.ศ. ๒๕๔๘ การประปานครหลวงจึงกำหนดมาตรการและแนวทางเพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้ผู้ใช้น้ำบาดาลภาคเอกชน ได้ใช้น้ำประปาทดแทนการใช้น้ำบาดาลให้มากขึ้น โดยให้สิทธิแก่ผู้ใช้น้ำหรือผู้ขอรับบริการที่ประสงค์จะใช้น้ำของการประปานครหลวง โดยติดตั้งมาตรวัดน้ำที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางตั้งแต่ ๑ ๑/๒ นิ้วขึ้นไป และได้แจ้งความประสงค์ขอรับการสนับสนุนตามประกาศนี้ ภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ ดังนี้

                        ๑. กรณีเป็นผู้ใช้น้ำรายใหม่ที่มีปริมาณการใช้น้ำประปาต่อเดือนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของปริมาณการใช้น้ำบาดาลเฉลี่ย ๖ เดือนย้อนหลังก่อนการแจ้งขอรับสิทธิตามประกาศนี้ การประปานครหลวงจะปรับลดอัตราค่าน้ำเป็นอัตราคงที่ลูกบาศก์เมตรละ ๑๓.๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๒๔ เดือน

                         ๒. กรณีเป็นผู้ใช้น้ำประปาร่วมกับน้ำบาดาลที่ยังไม่เคยขอรับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาลมาก่อน และมีปริมาณการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของปริมาณการใช้น้ำบาดาลเฉลี่ย ๖ เดือนย้อนหลังก่อนการแจ้งขอรับสิทธิตามประกาศนี้ การประปานครหลวงจะปรับลดอัตราค่าน้ำเป็นอัตราคงที่ลูกบาศก์เมตรละ ๑๓.๐๐ บาท เป็นระยะเวลา ๒๔ เดือน

                           ๓. กรณีเป็นผู้ที่ได้รับส่วนลดตามมาตรการสนับสนุนการยกเลิกใช้น้ำบาดาลอยู่แล้ว หากมีการใช้น้ำประปาเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของปริมาณการใช้น้ำประปาเฉลี่ย ๖ เดือนย้อนหลังก่อนการแจ้งขอรับสิทธิตามประกาศนี้ การประปานครหลวงจะขยายเวลาการปรับลดอัตราค่าน้ำเป็นอัตราคงที่ลูกบาศก์เมตรละ ๑๓.๐๐ บาท ให้อีกเป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน

๔. หากปริมาณการใช้น้ำประปาในเดือนใดไม่ถึงเกณฑ์ที่ระบุตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ การประปานครหลวงสงวนสิทธิ์ในการคิดอัตราค่าน้ำประปาตามอัตราปกติ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป[๑]

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๐

วิทิต อาวุชานนท์

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

โสรศ/ผู้จัดทำ

๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๐

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๔/ตอนพิเศษ ๗๔ ง/หน้า ๘๒/๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐