ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง การกำหนดอัตราค่าน้ำประปาประเภทอุตสาหกรรมรายใหญ่และอาคารชุด

ประกาศการประปานครหลวง

เรื่อง  การกำหนดอัตราค่าน้ำประปาประเภทอุตสาหกรรมรายใหญ่และอาคารชุด

                   

 

ด้วยการประปานครหลวง ได้พิจารณาเห็นสมควรปรับปรุงอัตราค่าน้ำสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทอุตสาหกรรมรายใหญ่ และอาคารชุดเพื่อลดภาระผู้ประกอบกิจการ ดังนี้

๑.  ผู้ใช้น้ำประเภทอุตสาหกรรมที่ใช้น้ำเกิน ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อเดือน การประปานครหลวง จะคิดอัตราค่าน้ำในส่วนที่เกิน ๒๐,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ในอัตราขายเหมาประเภทที่ ๒ โดยมีกำหนดระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒

๒.  ผู้ใช้น้ำประเภทอาคารชุดที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลอาคารชุด ทั้งเอกชนและส่วนราชการ การประปานครหลวง จะคิดค่าน้ำจากปริมาณการใช้น้ำทั้งหมดในอัตราขายเหมา ตามประเภทที่ขึ้นทะเบียนลูกค้าไว้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๒ เป็นต้นไป[๑]

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

ชวนพิศ  ธรรมศิริ

ผู้ว่าการการประปานครหลวง

หมายเหตุ : - ผู้ใช้น้ำประเภทที่ ๑ อัตราค่าน้ำกรณีใช้น้ำเกิน ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนขึ้นไปตามอัตราค่าน้ำใหม่จะเป็น ๑๔.๔๕ บาท อัตราขายเหมาจะเป็น ๑๐.๕๐ บาทต่อลูกบาศก์เมตร

              - ผู้ใช้น้ำประเภทที่ ๒ อัตราค่าน้ำกรณีใช้น้ำเกิน ๒๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนขึ้นไป ตามอัตราค่าน้ำใหม่จะเป็น ๑๕.๘๑ บาท อัตราขายเหมาจะเป็น ๑๓.๐๐ บาทต่อลูกบาศก์เมตร

สรัลพร/พิมพ์

๙ มกราคม ๒๕๕๑

หทัยภัทร/ตรวจ

๒๙ มกราคม ๒๕๕๑

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๖/ตอนที่ ๗๑ ง/หน้า ๙๗/๗ กันยายน ๒๕๔๒