ประกาศการประปานครหลวง เรื่อง กำหนดอัตราค่าน้ำประปา

ประกาศการประปานครหลวง

เรื่อง กำหนดอัตราค่าน้ำประปา

--------------------

                        ด้วยภาระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการผลิตจ่ายน้ำประปาในช่วงปี ๒๕๔๑ นี้ ได้สูง

ขึ้นอย่างรวดเร็วประกอบกับการอ่อนตัวของค่าเงินบาทเป็นผลให้ภาระหนี้สินที่นำมาใช้ในการลงทุน

ขยายกิจการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งกระทบต่อต้นทุนในการดำเนินกิจการเป็นอย่างมาก ในสภาพเช่นนี้ การ

ประปานครหลวงได้พยายามประหยัดรายจ่ายทุกวิถีทางมาโดยตลอด แต่ก็ไม่สามารถทานต่อภาวะ

การณ์ได้ จึงมีความจำเป็นต้องปรับอัตราค่าน้ำประปาขึ้น เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการและให้

บริการที่เป็นมาตรฐานได้อย่างต่อเนื่อง

                        อาศัยความตามมาตรา ๑๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติการประปานครหลวง

พ.ศ. ๒๕๑๐ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงกำหนดอัตราค่าน้ำ ดังนี้

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

                        อัตราขายเหมา (BULK SALE) ให้ปรับขึ้นเดือนละ ๒๕ สตางค์ จากอัตรา ดังนี้

                        - ประเภทที่อยู่อาศัย ลูกบาศก์เมตรละ ๗.๕๐ บาท

                        - ประเภทอื่น ๆ ลูกบาศก์เมตรละ ๑๐.๐๐ บาท

                        ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๔๑ เป็นต้นไป เป็นระยะเวลา ๖ เดือน

                                                                  ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑

                                                                                    ชวนพิศ  ธรรมศิริ

                                                                             ผู้ว่าการการประปานครหลวง

[รก.๒๕๔๑/๙๒ง/๑๑๑/๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๑]

                                                                                                ธิดาวรรณ / แก้ไข

                                                                                                ๒๖  ก.ค.  ๒๕๔๕

                                                                                                A+B(C)