ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเอกชนร่วมลงทุนทั่วประเทศ

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค

เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในพื้นที่โครงการเอกชนร่วมลงทุนทั่วประเทศ[๑]

                  

 

                ด้วยการประปาส่วนภูมิภาค เห็นสมควรปรับปรุงราคาจำหน่ายน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเอกชนร่วมลงทุนทั่วประเทศให้เป็นไปตามสภาพความเป็นจริงของต้นทุนการผลิตน้ำประปาในปัจจุบัน คณะกรรมการ การประปาส่วนภูมิภาคได้อนุมัติให้การประปาส่วนภูมิภาคกำหนดราคาจำหน่ายน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โครงการเอกชนร่วมลงทุนทั่วประเทศ ในอัตราลูกบาศก์เมตรละ ๑๒ บาท

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๙ (ค่าน้ำประจำเดือนตุลาคม ๒๕๔๙) เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙

นคร  จิรเศวตกุล

รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ ๔) รักษาการแทน

ผู้ว่าการ การประปาส่วนภูมิภาค

วัชศักดิ์/ผู้จัดทำ

๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๙

นฤดล/ปรับปรุง

๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๑

สุเมธ/ปรับปรุง

๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๑๑๓ ง/หน้า ๕/๒๖ ตุลาคม ๒๕๔๙