ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙

                       

                            ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ จำนวน ๘,๐๕๐,๕๒๙,๘๐๐ บาท

                          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๑๑) และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๙ ดังนี้

                         ข้อ ๑  จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านตามข้อมูลหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคทั่วประเทศตามที่จังหวัดสำรวจและแจ้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีประเภทของโครงการที่จะได้รับการจัดสรร ดังนี้

(๑) จัดหาระบบประปาหรือน้ำสะอาดสำหรับบริการในหมู่บ้านหรือตำบล

(๒) ขยายเขตบริการประปา

(๓) ก่อสร้างภาชนะกลางสำหรับกักเก็บน้ำฝน

(๔) ซ่อมแซมระบบประปาที่ชำรุด

(๕) จัดหาแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในระบบประปา

                          ข้อ ๒  ในเบื้องต้นให้จัดสรรงบประมาณดำเนินการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านใน ๕ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ นราธิวาส ปัตตานี ยะลา สงขลา และสตูล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคให้ครบทุกหมู่บ้าน

ข้อ ๓  ในจังหวัดอื่นๆ ให้พิจารณาว่าอำเภอใดมีหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคไม่เกิน ๓ หมู่บ้านจัดสรรให้ทุกหมู่บ้าน

                          ข้อ ๔  อำเภอใดมีหมู่บ้านขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคเกิน ๓ หมู่บ้านจัดสรรในขั้นต้นให้ ๓ หมู่บ้านก่อน โดยคำนึงถึงความสามารถทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจำนวนประชากรในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสามารถทางการคลังน้อยและมีประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคจำนวนมากจะได้รับการพิจารณาในลำดับต้น ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสามารถทางการคลังสูงและมีประชาชนผู้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคในจำนวนน้อยจะได้รับการพิจารณาในลำดับหลัง

                         ข้อ ๕  นำเงินส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตามข้อ ๒ ข้อ ๓ และข้อ ๔ มาจัดสรรให้กระจายไปยังจังหวัดต่างๆ ที่ยังขาดแคลนระบบประปาอย่างเหมาะสม โดยการจัดสรรงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละจังหวัดให้คำนึงถึงความสามารถทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจำนวนประชากรในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความสามารถทางการคลังน้อยและมีประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคจำนวนมากจะได้รับการพิจารณาในลำดับต้น ส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสามารถทางการคลังสูงและมีประชาชนผู้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคในจำนวนน้อยจะได้รับการพิจารณาในลำดับหลัง

                          ข้อ ๖  การจัดสรรงบประมาณในแต่ละโครงการให้พิจารณาจากสภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนประกอบกับศักยภาพของแหล่งน้ำดิบในแต่ละพื้นที่ โดยกำหนดลักษณะโครงการ ดังนี้

(๑) ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก ไม่เกินแห่งละ ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ ไม่เกินแห่งละ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๓) ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ ไม่เกินแห่งละ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท

(๔) ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง ไม่เกินแห่งละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๕) ก่อสร้างภาชนะกลางสำหรับบรรจุน้ำขนาด ๙๙ ลูกบาศก์เมตร ไม่เกินแห่งละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

                            (๖) ก่อสร้างภาชนะกลางสำหรับบรรจุน้ำขนาด ๕๐ ลูกบาศก์เมตร เพื่อสนับสนุนหมู่บ้านหรือชุมชนที่มีขนาดเล็ก โดยให้ดำเนินการก่อสร้างในบริเวณที่มีหลังคารับน้ำฝนลงในภาชนะกลางไม่เกินแห่งละ ๑๙๕,๐๐๐ บาท

(๗) ขยายเขตบริการประปา หรือระบบผลิตน้ำสะอาด โดยพิจารณาตามสภาพข้อเท็จจริงของแต่ละพื้นที่

(๘) ซ่อมแซมระบบประปาตามสภาพข้อเท็จจริง

(๙) ก่อสร้างแหล่งกักเก็บน้ำเพื่อใช้ในระบบประปา โดยพิจารณาตามสภาพข้อเท็จจริงแต่ละพื้นที่

                        ข้อ ๗  การจัดสรรงบประมาณให้พิจารณาจัดสรรเกลี่ยงบประมาณให้กระจายไปยังพื้นที่ต่างๆ อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยใช้ข้อมูลหมู่บ้านที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ ๒๕๔๘ เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาและประสานข้อมูลกับคณะกรรมการอำนวยการโครงการจัดหาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค บริโภค กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการพิจารณาปรับเกลี่ยการจัดสรรงบประมาณเพื่อมิให้เกิดความซ้ำซ้อนในทางปฏิบัติ

ข้อ ๘[๑]  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๘ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๘

วิษณุ เครืองาม

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

พชร/ผู้จัดทำ

๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๘

ปาจรีย์/ปรับปรุง

๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม๑๒๒/ตอนพิเศษ ๑๔๗ ง/หน้า ๑๗/๒๓ ธันวาคม ๒๕๔๘