ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการ

ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘[๑]

                  

 

                            ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประชุม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ จำนวน ๔๗,๒๕๒.๓๒ ล้านบาท

                            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๑๑) และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ ดังนี้

                           ข้อ ๑  เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำเป็นชื่อประเภทเงินอุดหนุนที่กำหนดในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ แต่โดยสภาพแล้วเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยถือเสมือนเป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการใช้จ่ายเงินตามความต้องการของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                         ข้อ ๒  เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำเป็นเงินที่ส่วนหนึ่งมาจากการตัดโอนงบประมาณของส่วนราชการที่ได้ถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น งานบำรุงรักษาทาง ของกรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม งานจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ ของกรมทรัพยากรน้ำ การสนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ของกรมส่งเสริมการเกษตร ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ของกระทรวงศึกษาธิการ การจัดหาอุปกรณ์กีฬาและลานกีฬา ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ฯลฯ และคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าภารกิจดังกล่าวไม่สมควรที่จะจัดสรรงบประมาณตามภารกิจเช่นปีที่ผ่าน ๆ มา และให้นำมารวมเป็นเงินก้อน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตัดสินใจในการเลือกทำภารกิจถ่ายโอนดังกล่าว หรือดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ตามความจำเป็นและเหมาะสมของแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๓  เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำจำนวน ๔๗,๒๕๒.๓๒ ล้านบาท ให้แบ่งการจัดสรรเป็น ๓ ส่วน

(๑) ส่วนที่ ๑ จำนวน ๗,๖๘๓.๖๒ ล้านบาท ให้จัดสรรตามภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอน และมีความจำเป็นต้องดำเนินการ

(๒) ส่วนที่ ๒ จำนวน ๓๓,๕๖๘.๗๐ ล้านบาท ให้จัดสรรตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                          (๓) ส่วนที่ ๓ จำนวน ๖,๐๐๐ ล้านบาท ให้จัดสรรเพื่อลดผลกระทบจากการปรับลดและแปรญัตติเพิ่มของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘

ข้อ ๔  การจัดสรรเงินตามข้อ ๓ (๑) จำนวน ๗,๖๘๓.๖๒ ล้านบาท ให้มีวิธีการจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้

                          (๑) งานบำรุงรักษาทาง จำนวน ๔,๙๖๕.๓๙ ล้านบาท ให้จัดสรรตามภารกิจที่กรมทางหลวงชนบท และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยร้อยละ ๖๐ จัดสรรตามระยะทาง และร้อยละ ๔๐ ตามอายุการใช้งาน

(๒) งานพัฒนาแหล่งน้ำ จำนวน ๒,๒๘๙.๓๖ ล้านบาท ให้จัดสรรตามความขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ตามข้อมูล กชช. ๒ ค ของกระทรวงมหาดไทย

(๓) ค่าไฟฟ้าทางหลวง จำนวน ๔๒๘.๘๗ ล้านบาท ให้จัดสรรเป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะซึ่งได้รับการถ่ายโอนสายทางจากกรมทางหลวง ตามข้อมูลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ข้อ ๕  การจัดสรรเงินอุดหนุนตามข้อ ๓ (๒) จำนวน ๓๓,๕๖๘.๗๐ ล้านบาท ให้จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้

                          (๑) การแบ่งเงินที่จัดสรรระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ให้แบ่งโดยร้อยละ ๑๐ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนอีกร้อยละ ๙๐ ให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับการแบ่งระหว่างเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ให้คำนวณโดยร้อยละ ๖๐ ตามจำนวนประชากร และร้อยละ ๔๐ ตามความหนาแน่นของประชากร

                         (๒) ในกรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลแต่ละแห่ง ให้จัดสรรเป็น ๒ ส่วน โดยส่วนที่ ๑ ให้จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลที่มีประมาณการรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ น้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ได้รับการจัดสรรไม่น้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ และส่วนที่ ๒ ให้จัดสรรโดยร้อยละ ๕๐ ตามจำนวนประชากร และร้อยละ ๕๐ แบ่งเท่ากันทุกแห่ง

                        (๓) ในกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลแต่ละแห่ง ให้จัดสรรเป็น ๒ ส่วน โดยส่วนที่ ๑ ให้จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลที่มีประมาณการรายได้รวมเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ น้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้ได้รับการจัดสรรไม่น้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ และส่วนที่ ๒ ให้จัดสรรโดยร้อยละ ๔๐ ตามจำนวนประชากร ร้อยละ ๓๐ ตามจำนวนหมู่บ้าน และร้อยละ ๓๐ แบ่งเท่ากันทุกแห่ง

                       ข้อ ๖  การจัดสรรเงินตามข้อ ๓ (๓) จำนวน ๖,๐๐๐ ล้านบาท ให้จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยนำรายการแปรญัตติเพิ่ม จำนวน ๒ รายการ ได้แก่ เส้นทางคมนาคม จำนวน ๓,๐๐๐ ล้านบาท การก่อสร้างฝายทดน้ำ จำนวน ๓,๐๐๐ ล้านบาท มาประกอบการพิจารณา และให้จัดสรรดังนี้

         (๑) ในเบื้องต้นให้คำนวณวงเงินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรตามหลักเกณฑ์ข้อ ๕

                          (๒) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนรายการเส้นทางคมนาคม และการก่อสร้างฝายทดน้ำมากกว่าหรือเท่ากับเงินที่ได้รับการจัดสรรตาม (๑) ก็ไม่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้รับเงินจัดสรรในส่วนนี้

                          (๓) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนรายการเส้นทางคมนาคม และการก่อสร้างฝายทดน้ำน้อยกว่าเงินที่ได้รับจัดสรรตาม (๑) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นได้รับการจัดสรรเพิ่มขึ้นในส่วนที่น้อยกว่านั้น

                           (๔) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนรายการเส้นทางคมนาคม และการก่อสร้างฝายทดน้ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรตามผลการคำนวณตาม (๑)

(๕) เงินส่วนที่เหลือจากการจัดสรรตาม (๓) และ (๔) ให้จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งเท่า ๆ กัน

                           ข้อ ๗  ให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีคำนวณการจัดสรรตามข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ แล้วแจ้งผลการคำนวณให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้ดำเนินการจัดสรรเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามผลการคำนวณนั้นต่อไป

                          ข้อ ๘  การแบ่งการจัดสรรเงินตามข้อ ๓ เป็น ๓ ส่วน และกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินตามข้อ ๔ ข้อ ๕ และข้อ ๖ ก็เพื่อให้ทราบที่มาของจำนวนเงินที่จะจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่านั้น เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการจัดสรรแล้ว สามารถนำเงินที่ได้รับการจัดสรรตามข้อ ๗ ไปใช้จ่ายเพื่อดำเนินการโครงการ/กิจกรรมอื่นใดก็ได้ ตามความจำเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้

(๑) ดำเนินการตามอำนาจและหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ

(๒) ดำเนินภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ เช่น

(๒.๑) งานก่อสร้างและบำรุงรักษาทาง กรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

(๒.๒) งานจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ

(๒.๓) ค่าไฟฟ้าทางหลวง กรมทางหลวงชนบท

(๒.๔) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้านและห้องสมุดประจำตำบล กระทรวงศึกษาธิการ

(๒.๕) สนับสนุนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล กรมส่งเสริมการเกษตร

(๒.๖) จัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย

(๒.๗) ลานกีฬาและลานอเนกประสงค์ การกีฬาแห่งประเทศไทย

(๒.๘) การควบคุมไฟป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

(๒.๙) โครงการถ่ายโอนการสูบน้ำด้วยไฟฟ้า กรมชลประทาน

ฯลฯ

                          ทั้งนี้ การใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินโครงการ/กิจกรรมใดควรคำนึงด้วยว่า เมื่อส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจไม่ได้ตั้งงบประมาณดำเนินการแล้ว หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ดำเนินการ หรือละเลยภารกิจใดภารกิจหนึ่ง อาจทำให้ประชาชนในท้องถิ่นไม่ได้รับบริการสาธารณะที่ดี ตามมาตรฐานที่ประชาชนเคยได้รับจากส่วนราชการ

                          ข้อ ๙  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ ๑๐  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับถัดจากวันที่ประกาศเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

สุวัจน์  ลิปตพัลลภ

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ปณตภร/ผู้จัดทำ

๓๐ กันยายน ๒๕๕๔

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๑๒๗ ง/หน้า ๕๙/๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๗