ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ของประชาชน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘

                  

                          ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๗ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคของประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ จำนวน ๙๘๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท

                           อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๑๑) และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคของประชาชน ดังนี้

                         ข้อ ๑  ให้จัดสรรงบประมาณให้แก่ เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ของประชาชน ตามข้อมูลที่ได้มีการสำรวจหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค จำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐๐ โครงการ โดยมีประเภทของโครงการที่จะได้รับการจัดสรร ดังนี้

(๑) จัดหาระบบประปาหรือน้ำสะอาด สำหรับบริการในหมู่บ้านหรือตำบล

(๒) ขยายเขตบริการประปา

(๓) ก่อสร้างภาชนะกลางสำหรับกักเก็บน้ำสะอาด

ข้อ ๒  การจัดสรรงบประมาณตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระจายไปยังจังหวัดต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึง

                           (๑) พื้นที่ที่ประชาชนขาดแคลนน้ำ อุปโภค บริโภค ซ้ำซาก ตามข้อมูลหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการสำรวจและได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว จำนวนประมาณ ๑๔,๓๐๐ แห่ง

                            (๒) ความสามารถทางการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจำนวนประชากรในหมู่บ้านหรือชุมชนที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสามารถทางการคลังน้อย และมีประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค จำนวนมากจะได้รับการพิจารณาในลำดับต้นส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความสามารถทางการคลังสูงและมีประชาชนผู้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคในจำนวนน้อยจะได้รับการพิจารณาในลำดับหลัง

ข้อ ๓  จัดสรรงบประมาณตามสภาพปัญหาและความต้องการรวมถึงศักยภาพของแหล่งน้ำ ในแต่ละพื้นที่โดยกำหนดลักษณะโครงการ ดังนี้

(๑) ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก สำหรับ ๓๐๑ – ๗๐๐ ครัวเรือนไม่เกินแห่งละ ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท

(๒) ก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ สำหรับ ๑๒๑ – ๓๐๐ ครัวเรือน ไม่เกินแห่งละ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๓) ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดใหญ่ สำหรับ ๑๒๑ – ๓๐๐ ครัวเรือน ไม่เกินแห่งละ ๒,๓๐๐,๐๐๐ บาท

(๔) ก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง สำหรับ ๕๑ – ๑๒๐ ครัวเรือน ไม่เกินแห่งละ ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๕) ก่อสร้างภาชนะกลางสำหรับบรรจุน้ำขนาด ๙๙ ลูกบาศก์เมตร ไม่เกินแห่งละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

(๖) ขยายเขตบริการประปา หรือระบบผลิตน้ำสะอาด พิจารณาตามสภาพข้อเท็จจริงของแต่ละพื้นที่

ข้อ ๔  ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งหลักเกณฑ์การจัดสรรตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

ข้อ ๕  ให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบข้อมูลที่ขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภค ตามข้อมูลที่ได้สำรวจไว้แล้ว

ข้อ ๖  ให้กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมในการจัดสรรตามหลักเกณฑ์และดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อ ๗[๑]  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

สุวัจน์  ลิปตพัลลภ

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ญาณี/พิมพ์

๒๙ เมษายน ๒๕๔๘

สุนันทา/พุทธพัท/ตรวจ

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘

A+B

ปาจรีย์/ปรับปรุง

๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๑๓๗ ง/หน้า ๕๑/๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๗