ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีเร่งด่วน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘

                  

                      ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประชุม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ จำนวน ๓,๕๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

                     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๑๑) และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีเร่งด่วน ดังนี้

                      ข้อ ๑  ให้จัดสรรงบประมาณตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ที่เสนอขอรับการสนับสนุนเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีเร่งด่วนไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ โครงการ โดยจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ส่วนที่เหลือจัดสรรให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนจังหวัด และมีประเภทของโครงการที่จะได้รับการจัดสรร ดังนี้

(๑) โครงการพระราชดำริ

(๒) โครงการตามนโยบายของรัฐบาล

(๓) โครงการสนับสนุนการดำเนินการด้านศาสนา

(๔) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค และน้ำเพื่อการเกษตร

(๕) โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร

(๖) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา

(๗) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

(๘) โครงการป้องกันภัยสาธารณะ หรือการบูรณะสาธารณประโยชน์ที่เสียหายหลังเกิดภัยพิบัติ

(๙) โครงการอนุรักษ์และพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ข้อ ๒  การจัดสรรงบประมาณ ให้กระจายไปยังทุกจังหวัดตามสภาพปัญหาและความต้องการของแต่ละพื้นที่จังหวัดอย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึง

(๑) ความสำคัญจำเป็นเร่งด่วนของโครงการ

(๒) จำนวนประชากรของจังหวัด

                 ข้อ ๓  โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จะต้องมีความพร้อมที่จะสามารถดำเนินการได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๑ ปี นับแต่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด และมีวงเงินโครงการละไม่ต่ำกว่า ๑๕๐,๐๐๐ บาท สำหรับการประมาณการราคาค่าก่อสร้างด้านวัสดุและค่าดำเนินการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ

ข้อ ๔  ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งหลักเกณฑ์การจัดสรรตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

                 ข้อ ๕  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเสนอผ่านจังหวัด และให้จังหวัดพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของโครงการพร้อมกับจัดทำความเห็นส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

                  ข้อ ๖  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการเงินอุดหนุน เพื่อตรวจสอบคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักเกณฑ์และดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อ ๗[๑]  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

สุวัจน์  ลิปตพัลลภ

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ญาณี/พิมพ์

๒๙ เมษายน ๒๕๔๘

สุนันทา/พุทธพัท/ตรวจ

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘

A+B

ปาจรีย์/ปรับปรุง

๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๑๓๗ ง/หน้า ๔๔/๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๗