ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อก่อสร้างฝายทดน้ำ เพื่อการเกษตรและป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘

ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรื่อง การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อก่อสร้างฝายทดน้ำ

เพื่อการเกษตรและป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘

                  

                         ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อก่อสร้างฝายทดน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๘ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

                          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ (๑๑) และมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อก่อสร้างฝายทดน้ำเพื่อการเกษตรและป้องกันน้ำท่วมในฤดูฝน ดังนี้

                          ข้อ ๑  ให้จัดสรรงบประมาณให้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อก่อสร้างหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างเพื่อประโยชน์ในการทดน้ำหรือกักเก็บน้ำตลอดจนพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค หรือป้องกันน้ำท่วม จำนวนไม่ต่ำกว่า ๓,๐๐๐ โครงการ โดยมีประเภทของโครงการที่จะได้รับการจัดสรร ดังนี้

(๑) ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam) ตามแนวพระราชดำริ

                           (๒) ก่อสร้างหรือซ่อมแซม เขื่อน ฝาย เหมือง ทำนบ พนัง หรือสิ่งก่อสร้างอื่นเพื่อประโยชน์ในการทดน้ำ กักเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค หรือป้องกันน้ำท่วม ซับน้ำเพื่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๓) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค และป้องกันน้ำท่วม

ข้อ ๒  การจัดสรรงบประมาณตามความต้องการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้กระจายไปยังจังหวัดต่างๆ อย่างเหมาะสม โดยคำนึงถึง

(๑) สภาพพื้นที่ที่เหมาะสมในการดำเนินโครงการ

(๒) ความจำเป็นเร่งด่วนในการดำเนินโครงการ

(๓) ความสามารถทางการคลัง ประกอบกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๔) จำนวนประชากรของจังหวัด

ข้อ ๓  การประมาณการราคาค่าก่อสร้างด้านวัสดุ และค่าดำเนินการ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ราคามาตรฐานของทางราชการ

ข้อ ๔  ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งหลักเกณฑ์การจัดสรรตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และข้อ ๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ

                           ข้อ ๕  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยเสนอผ่านจังหวัด และให้จังหวัดพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของโครงการพร้อมกับจัดทำความเห็นส่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

                          ข้อ ๖  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาโครงการเงินอุดหนุน เพื่อตรวจสอบคัดเลือกโครงการที่เหมาะสมถูกต้องตามหลักเกณฑ์และดำเนินการตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อ ๗[๑]  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๗ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗

สุวัจน์  ลิปตพัลลภ

รองนายกรัฐมนตรี

ประธานกรรมการการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ญาณี/พิมพ์

๒๙ เมษายน ๒๕๔๘

สุนันทา/พุทธพัท/ตรวจ

๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๘

A+B

ปาจรีย์/ปรับปรุง

๒๔ มีนาคม ๒๕๔๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๑/ตอนพิเศษ ๑๓๗ ง/หน้า ๔๑/๑๗ ธันวาคม ๒๕๔๗