ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง

                  

              ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ กำหนดให้พื้นที่ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ตามมาตรา ๓๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น

               โดยที่เอกชนผู้ร่วมดำเนินงานจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้น มีความประสงค์ขอลดพื้นที่โครงการบางส่วนจำนวนประมาณ ๒๓๔ - ๓ - ๓๘ ไร่ เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความลาดชันสูงเป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุงและพัฒนาโครงการ และขอขยายพื้นที่โครงการโดยการจัดหาที่ดินที่เหมาะสมใหม่มาร่วมดำเนินงานเพิ่มเติมอีกจำนวนประมาณ ๔๓๖ - ๐ - ๒๔ ไร่ ซึ่งคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้มีมติอนุมัติให้ลดพื้นที่โครงการและขยายพื้นที่เพิ่มขึ้นตามที่เสนอแล้ว ดังนั้น จึงสมควรกันพื้นที่บางส่วนของนิคมอุตสาหกรรมบ้านบึงออก และประกาศขยายพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวด้วย

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ และข้อ ๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง โดยให้ยกเลิกแผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้แผนที่ท้ายประกาศนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[๑]

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗

วิฑูรย์  สิมะโชคดี

ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

[เอกสารแนบท้าย]

๑. แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านบึง

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๗

วิศนี/ผู้ตรวจ

๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๗

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๑/ตอนพิเศษ ๒๔๖ ง/หน้า ๒๒/๔ ธันวาคม ๒๕๕๗