ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การยุบเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมขนาดย่อม จังหวัดขอนแก่น

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เรื่อง การยุบเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมขนาดย่อม

จังหวัดขอนแก่น

                  

ตามที่ได้มีประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมขนาดย่อม จังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ กำหนดให้พื้นที่ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป ตามมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ นั้น

เนื่องจากโครงการนิคมอุตสาหกรรมขนาดย่อม จังหวัดขอนแก่น ที่จัดตั้งตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมดังกล่าวข้างต้น มีผลตอบแทนจากการดำเนินโครงการอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ การดำเนินโครงการต่อไปจะยิ่งสร้างภาระเพิ่มมากขึ้น จึงสมควรยุติการดำเนินโครงการดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรม โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษา เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ลงมติเห็นชอบให้ยกเลิกโครงการนิคมอุตสาหกรรมขนาดย่อม จังหวัดขอนแก่น ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และข้อ ๔ วรรคสอง ของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงประกาศยุบเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมขนาดย่อม จังหวัดขอนแก่น โดยให้ยกเลิกประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมขนาดย่อม จังหวัดขอนแก่น ลงวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[๑]

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

ประสาน  ตันประเสริฐ

ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒

นันท์นภัสร์/ตรวจ

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๒

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง/หน้า ๒๘/๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๒