ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

                  

             ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๒๔ ให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง ในท้องที่แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบังดังกล่าวตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง พ.ศ. ๒๕๓๑ และพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑ ซึ่งเป็นการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ และต่อมาได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๔ ก วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๑ ให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นกฎหมาย ตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป ซึ่งมีผลให้เขตอุตสาหกรรมส่งออกที่ได้จัดตั้งขึ้นดังกล่าวเป็นเขตประกอบการเสรีตามมาตรา ๓๖ (๒) แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามนัยมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว นั้น

             เนื่องจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่โดยกันพื้นที่บางส่วนในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ส่วนขยายที่ ๓ เนื้อที่ประมาณ ๖ ไร่ ๑ งาน ๓๑.๘๔ ตารางวา มากำหนดเป็นเขตประกอบการเสรี จึงสมควรนำพื้นที่ซึ่งได้กันออกจากเขตอุตสาหกรรมทั่วไปดังกล่าว มากำหนดเป็นเขตประกอบการเสรีนิคม อุตสาหกรรมลาดกระบัง

             อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และข้อ ๔ วรรคสองของกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขต เขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง โดยให้ยกเลิกแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออก พ.ศ. ๒๕๒๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกลาดกระบัง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๑ และให้ใช้แผนที่ท้ายประกาศนี้แทน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[๑]

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

ประสาน  ตันประเสริฐ

ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

[เอกสารแนบท้าย]

๑. แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

ปริยานุช/จัดทำ

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

นันท์นภัสร์/ตรวจ

๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๒

ศิรวัชร์/ปรับปรุง

๓ มีนาคม ๒๕๕๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนพิเศษ ๑๖๔ ง/หน้า ๖๒/๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๒