ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า

ประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า

                  

 

               ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกบ้านหว้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ให้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกบ้านหว้า ในท้องที่ตำบลบ้านเลน และตำบลบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกบ้านหว้าดังกล่าวตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกบ้านหว้า พ.ศ. ๒๕๔๓ และพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกบ้านหว้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ และต่อมาได้มีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๔ ก วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๑ ให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นกฎหมายตั้งแต่วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๑ เป็นต้นไป ซึ่งมีผลให้เขตอุตสาหกรรมส่งออกที่ได้จัดตั้งขึ้นดังกล่าวเป็นเขตประกอบการเสรี ตามพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ตามนัยมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ แล้ว นั้น

                 เนื่องจากผู้ประกอบอุตสาหกรรมรายหนึ่งในเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้าได้ควบรวมกิจการกับผู้ประกอบอุตสาหกรรมอีกรายหนึ่งในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ซึ่งมีแนวเขตพื้นที่ประกอบกิจการติดต่อกัน และประสงค์ที่จะลงทุนประกอบอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้าแต่เพียงเขตเดียวเพื่อความสะดวกในการประกอบกิจการ จึงสมควรกันพื้นที่บางส่วนของเขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้าดังกล่าวข้างต้นออก และนำไปกำหนดเป็นเขตอุตสาหกรรมทั่วไป นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า

               อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๖ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจึงประกาศเปลี่ยนแปลงเขต เขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า ซึ่งกำหนดไว้ในมาตรา ๓ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมส่งออกบ้านหว้า พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตอุตสาหกรรมส่งออกบ้านหว้า (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยให้มีเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป[๑]

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

ดำริ  สุโขธนัง

รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกำกับตรวจสอบกระบวนการผลิต

ประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

[เอกสารแนบท้าย]

๑.  แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเขต เขตประกอบการเสรี นิคมอุตสาหกรรมบ้านหว้า

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

วัชศักดิ์/ผู้จัดทำ

๒๓ เมษายน ๒๕๕๑

นุสรา/ปรับปรุง

๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๗๒ ง/หน้า ๕๒/๑๘ เมษายน ๒๕๕๑