ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ที่ ๓/๒๕๔๒ เรื่อง การจัดให้ที่ดินซึ่งถูกถอนสภาพจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ ตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลตาคลี ตำบลหนองหม้อ และตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๓ คงเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันต่อไป

ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

ที่ ๓/๒๕๔๒

เรื่อง การจัดให้ที่ดินซึ่งถูกถอนสภาพจากการเป็นสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ ตำบลสร้อยทอง

อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน

ในท้องที่ตำบลตาคลี ตำบลหนองหม้อ และตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี

จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๓ คงเป็น

ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันต่อไป

----------------

                        ตามที่ได้ประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบล

ตาคลี ตำบลหนองหม้อ และตำบลสร้อยทอง อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นเขตโครงการ

จัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๓ อันมีผลทำให้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมือง

ใช้ร่วมกัน ที่อยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ถูกถอนสภาพการเป็น

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน และตกเป็นทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้ในการ

จัดรูปที่ดิน ตามความในมาตรา ๔๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.

๒๕๑๗ บัดนี้ ทางราชการได้ดำเนินการจัดรูปที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามพระราชกฤษฎีกา

ดังกล่าวเสร็จแล้ว สมควรจัดให้ที่ดินตอนนั้นคงเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ

พลเมืองใช้ร่วมกันต่อไป

                        ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ประกอบกับมติคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ใน

การประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๐ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

จัดรูปที่ดินกลาง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๑ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๑ จึงประกาศให้ที่ดินที่อยู่

ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จำนวน ๒ แปลง อันปรากฏรายละเอียด

ตามบัญชีที่ดินและภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้ คงเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของ

แผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันต่อไป

                        ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒

                                                                          สมเจตน์  วิริยะดำรงค์

                                                                       ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

                                                        ประธานคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

[รก. ๒๕๔๒/พ๕๙ง/๒๙/๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๒]

                                                                                    พรพิมล/พิมพ์

                                                                                    ๒๒ มี.ค. ๒๕๔๕