ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ที่ ๑/๒๕๔๒ เรื่อง การจัดให้ที่ดินซึ่งถูกถอนสภาพจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท ตำบลตลุก ตำบลหาดอาสา ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท และตำบลตาคลี ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑ คงเป็นที่ดิน อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช่ร่วมกันต่อไป

ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

ที่ ๑/๒๕๔๒

เรื่อง การจัดให้ที่ดินซึ่งถูกถอนสภาพจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี

จังหวัดนครสวรรค์ ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน

ในท้องที่ตำบลเสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท ตำบลตลุก

ตำบลหาดอาสา ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท

และตำบลตาคลี  ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์

ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑ คงเป็นที่ดิน

อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช่ร่วมกันต่อไป

------------------

                        ตามที่ได้ประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ ตำบล

เสือโฮก อำเภอเมืองชัยนาท ตำบลตลุก ตำบลหาดอาสา ตำบลเขาแก้ว อำเภอสรรพยา จังหวัด

ชัยนาท และตำบลตาคลี ตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นเขตโครงการ

จัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๑ อันมีผลทำให้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมือง

ใช่ร่วมกัน ที่อยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดิน ตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ถูกถอนสภาพการเป็น

สาธารณสมบัติของแผ่นดิน และตกเป็นทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้ในการ

จัดรูปที่ดินตามความในมาตรา ๔๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.

๒๕๑๗ บัดนี้ ทางราชการได้ดำเนินการจัดรูปที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกา

ดังกล่าวเสร็จแล้ว สมควรจัดให้ที่ดินตอนนั้นคงเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ

พลเมืองใช่ร่วมกันต่อไป

                        ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดรูป

ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ประกอบกับมติคณะกรรมการการจัดรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๐ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

จัดรูปที่ดินกลาง ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๔๑ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๑ จึงประกาศให้ที่ดิน

ที่ใช้เก็บน้ำเพื่อทำการเกษตรกรรมซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๖ - ๑ - ๗๓ ไร่ ในท้องที่หนองละเมาะ ตำบล

หนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้ คงเป็นที่ดิน

อันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันต่อไป

                        ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

                                                            ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๒

                                                                           สมเจตน์   วิริยะดำรงค์

                                                                      ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

                                                     ประธานคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์

[รก. ๒๕๔๒/พ๕๙ง/๒๕/๒๐ สิงหาคม ๒๕๔๒]

                                                                                    พรพิมล/พิมพ์/แก้ไข

                                                                                    ๑๗ พ.ค  ๒๕๔๕ B