ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ที่ ๑/๒๕๔๙ เรื่อง การจัดให้ที่ดินซึ่งถูกถอนสภาพจากการ เป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบางลาย ตำบลวัดขวาง ตำบลท้ายน้ำ ตำบลโพทะเล ตำบลทุ่งน้อย ตำบลท่าบัว ตำบลบ้านน้อย ตำบลบางคลาน ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร และตำบลฆะมัง ตำบลพิกุล ตำบลท่าไม้ ตำบลเกยชัย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๙ คงเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันต่อไป

ประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร

ที่ ๑/๒๕๔๙

เรื่อง การจัดให้ที่ดินซึ่งถูกถอนสภาพจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน

สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบางลาย ตำบลวัดขวาง

ตำบลท้ายน้ำ ตำบลโพทะเล ตำบลทุ่งน้อย ตำบลท่าบัว ตำบลบ้านน้อย

ตำบลบางคลาน ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร และ

ตำบลฆะมัง ตำบลพิกุล ตำบลท่าไม้ ตำบลเกยชัย อำเภอชุมแสง

จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๒๙ คงเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติ

ของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันต่อไป

                       

 

                   ตามที่ได้ประกาศใช้บังคับพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบางลาย ตำบลวัดขวาง ตำบลท้ายน้ำ ตำบลโพทะเล ตำบลทุ่งน้อย ตำบลท่าบัว ตำบลบ้านน้อย ตำบลบางคลาน ตำบลท่านั่ง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร และตำบลฆะมัง ตำบลพิกุล ตำบลท่าไม้ ตำบลเกยชัย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๙ อันมีผลทำให้ที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ที่อยู่ในเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว ถูกถอนสภาพการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและตกเป็นทรัพย์สินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อใช้ในการจัดรูปที่ดิน ตามความในมาตรา ๔๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ บัดนี้ ทางราชการได้ดำเนินการจัดรูปที่ดินในเขตโครงการจัดรูปที่ดินตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวเสร็จแล้ว สมควรจัดให้ที่ดินตอนนั้นคงเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันต่อไป

                  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๗ ประกอบกับมติคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๔๘ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๘ ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๔๙ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๔๙ จึงประกาศให้ที่ดินที่ใช้สำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ซึ่งมีเนื้อที่ประมาณ ๔๐-๐-๐๐ ไร่ ในท้องที่ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายประกาศนี้ คงเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันต่อไป

   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป[๑]

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๙

พินิจ พิชยกัลป์

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

ประธานกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร

[เอกสารแนบท้าย]

                ๑. แผนที่ท้ายประกาศคณะกรรมการจัดรูปที่ดินจังหวัดพิจิตร ที่ ๑/๒๕๔๙ เรื่อง การจัดให้ที่ดินซึ่งถูกถอนสภาพจากการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหนับพลเมืองใช้ร่วมกันในท้องที่ตำบลบ้านน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลบางลาย ตำบลวัดขวาง ตำบลท้ายน้ำ ตำบลโพทะเล ตำบลทุ่งน้อย ตำบลท่าบัว ตำบลบ้านน้อย ตำบลบางคลาน ตำบลท่านั่ง อำเอโพทะเล จังหวัดพิจิตร และตำบลฆะมัง ตำบลพิกุล ตำบลท่าไม้ ตำบลเกยชัย อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๙ คงเป็นที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันต่อไป

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

วัชศักดิ์/ผู้จัดทำ

๑๓ ธันวาคม ๒๕๔๙

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๓/ตอนที่ ๑๒๕ ง/หน้า ๑๓๒/๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๙