ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เรื่อง หลักเกณฑ์การเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสาร

และการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)[๑]

                  

 

                 เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้าหรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารและการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นไปด้วยความเหมาะสมตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ธ.ก.ส. จึงกำหนดหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

๑.  สถานที่บริการข้อมูลข่าวสารของ ธ.ก.ส.

๑.๑ สำนักงานใหญ่

๑.๑.๑ ห้องสมุดชั้น ๘ อาคารสำนักงานใหญ่

๑.๑.๒ ส่วนงานต่าง ๆ ในธนาคาร

๑.๒ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด และสำนักงานสาขาที่ตั้งอยู่ทั่วราชอาณาจักร

๒.  วิธีการเข้าตรวจดู

                   ๒.๑ ส่วนราชการ หน่วยงานเอกชน พนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลที่ประสงค์จะเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะต้องยื่นหนังสือหรือคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของ ธ.ก.ส. ตามแบบที่กำหนด ต่อพนักงานของ ธ.ก.ส. ณ สถานที่บริการข้อมูลข่าวสารของ ธ.ก.ส. ดังนี้

๒.๑.๑ การเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของ ธ.ก.ส. ที่สำนักงานใหญ่ ให้ยื่นคำร้องที่แผนกสารบรรณกลาง กองกลางชั้น ๑ อาคาร ๓ ชั้น

๒.๑.๒ การเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารที่สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด หรือสำนักงานสาขา ให้ยื่นคำร้องที่พนักงานธุรการประจำสำนักงานดังกล่าว

๓.  ประเภทข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการ

                         ๓.๑ ธ.ก.ส. ได้จัดเตรียมข้อมูลข่าวสารของ ธ.ก.ส. ตามที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา และที่จัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู รวมทั้งข้อมูลข่าวสารที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ โดยจัดเตรียมข้อมูลข่าวสารดังกล่าวไว้ที่ห้องสมุด ธ.ก.ส. กับตามส่วนงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและสำนักงานสาขา ของ ธ.ก.ส. ข้อมูลข่าวสารประเภทนี้ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ทันที ณ สถานที่ให้บริการดังกล่าวข้างต้น

                           ๓.๒ สำหรับข้อมูลข่าวสารของ ธ.ก.ส. นอกจากที่กล่าวในข้อ ๓.๑ ซึ่งเป็นข้อมูลข่าวสารที่ ธ.ก.ส. มีอยู่แล้ว เปิดเผยได้และอยู่ในสภาพพร้อมที่จะให้ได้โดยไม่ต้องไปจัดทำ วิเคราะห์ รวบรวม หรือจัดให้มีขึ้นใหม่ โดยประชาชนผู้ขอได้ระบุข้อมูลข่าวสารที่ต้องการในลักษณะเข้าใจได้ตามควร ข้อมูลข่าวสารประเภทนี้พนักงาน ธ.ก.ส. จะนัดหมายเพื่อรับข้อมูลข่าวสารภายในเวลาอันสมควร

                           ๓.๓ กรณีเป็นข้อมูลข่าวสารที่เปิดเผยได้แต่ต้องใช้เวลารวบรวมจากหลายส่วนงานใน ธ.ก.ส. หรือข้อมูลข่าวสารย้อนหลัง ซึ่งธนาคารส่งเก็บที่คลังเก็บเอกสาร ต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการค้นหาและรวบรวม การเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารเช่นนี้พนักงาน ธ.ก.ส. ผู้ทำหน้าที่ประสานงานจะนัดหมายเวลาเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร ดังกล่าว ซึ่งปกติจะใช้เวลาไม่เกิน ๑๕ วัน

๔.  การเรียกเก็บค่าธรรมเนียม คิดในอัตราไม่เกินจากที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด ดังนี้

๔.๑ ค่าธรรมเนียมในการขอสำเนาและรับรองสำเนาเอกสาร

๔.๑.๑ ค่าถ่ายเอกสาร

(๑) ขนาดกระดาษ เอ ๔ หน้าละ ๑ บาท

(๒) ขนาดกระดาษ เอฟ ๑๔ หน้าละ ๑.๕๐ บาท

(๓) ขนาดกระดาษ บี ๔ หน้าละ ๒ บาท

(๔) ขนาดกระดาษ เอ ๓ หน้าละ ๓ บาท

(๕) ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ ๒ หน้าละ ๘ บาท

(๖) ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ ๑ หน้าละ ๑๕ บาท

(๗) ขนาดกระดาษพิมพ์เขียว เอ ๐ หน้าละ ๓๐ บาท

๔.๑.๒ ค่าคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร คิดคำรับรองละ ๕ บาท

๔.๑.๓ ค่าพิมพ์เอกสารจากเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดกระดาษ A ๔ แผ่นละ ๓ บาท กระดาษ A ๓ แผ่นละ ๕ บาท หากเป็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษา คิดค่าพิมพ์เอกสาร ขนาดกระดาษ A ๔ แผ่นละ ๒ บาท กระดาษ A ๓ แผ่นละ ๔ บาท

                           ๔.๑.๔ ค่า download ข้อมูลแผ่น Diskette ของ ธ.ก.ส. แผ่นละ ๓๐ บาท หากเป็นนักเรียน นิสิต และนักศึกษา คิดค่าใช้จ่ายแผ่นละ ๒๐ บาท ธ.ก.ส. จะให้บริการทำสำเนาข้อมูลลงในแผ่น Diskette ที่เป็นของ ธ.ก.ส. เท่านั้น ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์ที่อาจติดมากับแผ่น Diskette จากภายนอก สำหรับการให้บริการทำสำเนาข้อมูลจาก Web site ลงแผ่น Diskette นั้น ธ.ก.ส. จะขอสงวนสิทธิ์ในการทำสำเนาเฉพาะข้อมูลที่ ธ.ก.ส. จัดทำเท่านั้น

๔.๒ ค่าธรรมเนียมในการให้บริการตรวจค้นข้อมูลข่าวสาร

๔.๒.๑ กรณีข้อมูลข่าวสารที่ต้องการเข้าตรวจดูจัดเก็บไว้ที่คลังเก็บเอกสารของ ธ.ก.ส. จะคิดค่าบริการ ๕๐ บาท ต่อข้อมูลข่าวสาร ๑ เรื่อง หรือทุก ๆ ๓ แฟ้ม

๔.๒.๒ กรณีข้อมูลข่าวสารที่ต้องการเข้าตรวจดู ต้องรวบรวมจากส่วนงานต่าง ๆ ใน ธ.ก.ส. หรือจากสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด หรือสำนักงานสาขาตั้งแต่ ๑ แห่งขึ้นไป โดยผู้ขอข้อมูลข่าวสารได้แจ้งความประสงค์ให้ ธ.ก.ส. เป็นผู้รวบรวมให้ ธ.ก.ส. จะคิดค่าธรรมเนียมตามจำนวนส่วนงาน หรือสาขาที่ให้ข้อมูลส่วนงานหรือสาขาละ ๕๐ บาท

๔.๓ ค่าธรรมเนียมในการจัดส่งข้อมูลข่าวสารทางไปรษณีย์

ในกรณีที่ประชาชนผู้ร้องขอ ขอให้ ธ.ก.ส. จัดส่งข้อมูลข่าวสารให้ทางไปรษณีย์ ธ.ก.ส. จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ ๔.๒.๑ หรือ ๔.๒.๒ แล้วแต่กรณี โดยรวมค่าใช้จ่ายในการจัดส่งตามที่จ่ายจริง

๕.  การยกเว้นเรียกเก็บค่าธรรมเนียม

                       ๕.๑ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าตรวจดู และค่าธรรมเนียมการทำสำเนา สำหรับข้อมูลข่าวสารที่ ธ.ก.ส. จัดพิมพ์ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแจกจ่ายกับประชาชนทั่วไป เช่น แผ่นพับ แผ่นปลิว และเอกสารประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และเอกสารดังกล่าวมีพร้อมที่จะแจกจ่าย ณ วันที่ขอได้

                       ๕.๒ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าตรวจดูสำหรับข้อมูลข่าวสารของ ธ.ก.ส. ที่จัดเก็บไว้ ณ สถานที่บริการตามที่ ธ.ก.ส. กำหนดไว้ คือ ห้องสมุด ชั้น ๘ อาคารสำนักงานใหญ่ ส่วนงานต่าง ๆ ของธนาคารสำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดและสาขา และเป็นข้อมูลข่าวสารที่พนักงานของ ธ.ก.ส. ไม่ต้องรวบรวม หรือจัดทำขึ้นใหม่ โดยประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ทันที ส่วนการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารจะคิดค่าธรรมเนียมตามข้อ ๔.๑

                         ๕.๓ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าตรวจดู สำหรับข้อมูลข่าวสารของ ธ.ก.ส. ที่ประชาชนประสงค์จะเข้าตรวจดูและขอข้อมูลข่าวสารจากส่วนงานต่าง ๆ ของ ธ.ก.ส. ด้วยตนเอง ส่วนการขอสำเนาข้อมูลข่าวสารจะคิดค่าธรรมเนียมตามข้อ ๔.๑

                          ๕.๔ ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าตรวจดู และค่าธรรมเนียมการทำสำเนาสำหรับข้อมูลข่าวสารที่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ทำหนังสือขอมาในนามของส่วนราชการหรือหน่วยงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานในหน้าที่

ทั้งนี้ ให้ยกเลิกประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่องหลักเกณฑ์การเข้าตรวจดู ศึกษา ค้นคว้า หรือขอสำเนาข้อมูลข่าวสารของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๒ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๓

บัณฑูร  ไวถนอมสัตย์

รองผู้จัดการ ทำการแทน

ผู้จัดการ

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ดลธี/พิมพ์

๒๓ มกราคม ๒๕๕๑

ปฐมพร/จัดทำ

๒๘ มกราคม ๒๕๕๑

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๘/ตอนที่ ๙ ง/หน้า ๒๗/๓๐ มกราคม ๒๕๔๔