พระราชกฤษฎีกากำหนดป่าโคกใหญ่ ในท้องที่ตำบลนาอ้อและตำบลกดดู่ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ให้เป็นป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2495