พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู และตำบลผาอินทร์แปลง ตำบลเอราวัณ ตำบลผาสามยอด ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง ตำบลโนนป่าซาง ตำบลโนนปอแดง ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2552

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง ตำบลหนองกุงแก้ว

อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู และตำบลผาอินทร์แปลง ตำบลเอราวัณ ตำบลผาสามยอด

ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง

ตำบลโนนป่าซาง ตำบลโนนปอแดง ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว

ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๕๒

                       

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

เป็นปีที่ ๖๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

 

                 โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู และตำบลผาอินทร์แปลง ตำบลเอราวัณ ตำบลผาสามยอด ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง ตำบลโนนป่าซาง ตำบลโนนปอแดง ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

 

                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

                  มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู และตำบลผาอินทร์แปลง ตำบลเอราวัณ ตำบลผาสามยอด ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง ตำบลโนนป่าซาง ตำบลโนนปอแดง ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒”

 

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

                  มาตรา ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู และตำบลผาอินทร์แปลง ตำบลเอราวัณ ตำบลผาสามยอด ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง ตำบลโนนป่าซาง ตำบลโนนปอแดง ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

 

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบท้าย]

                 ๑.  แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู และตำบลผาอินทร์แปลง ตำบลเอราวัณ ตำบลผาสามยอด ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง ตำบลโนนป่าซาง ตำบลโนนปอแดง ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลวังทอง อำเภอนาวัง ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู และตำบลผาอินทร์แปลง ตำบลเอราวัณ ตำบลผาสามยอด ตำบลทรัพย์ไพวัลย์ อำเภอเอราวัณ ตำบลหนองหญ้าปล้อง ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง ตำบลโนนป่าซาง ตำบลโนนปอแดง ตำบลบ้านเพิ่ม อำเภอผาขาว ตำบลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพหรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก และโดยที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในที่ดินเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงซำทอง ป่าดงหนองไผ่ และป่าดงผาสามยอดในส่วนที่มีสภาพเป็นป่าเสื่อมโทรมแล้ว สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๒๕ กันยายน ๒๕๕๒

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๖๘ ก/หน้า ๑๐/๑๑ กันยายน ๒๕๕๒