พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอคลองเขื่อน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบางคล้า อำเภอราชสาส์น อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอบางปะกง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอพนัสนิคม อำเภอพานทอง อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2552

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอคลองเขื่อน

อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบางคล้า อำเภอราชสาส์น อำเภอบ้านโพธิ์

อำเภอบางปะกง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอพนัสนิคม

อำเภอพานทอง อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๕๒

                       

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๒

เป็นปีที่ ๖๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบ้านโพธิ์ และอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐

 

                อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

                  มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอคลองเขื่อน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบางคล้า อำเภอราชสาส์น อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอบางปะกง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอพนัสนิคม อำเภอพานทอง อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒”

 

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบ้านโพธิ์ และอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐

 

                   มาตรา ๔  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลดอนเกาะกา ตำบลโยธะกา ตำบลสิงโตทอง ตำบลบางขนาก ตำบลบึงน้ำรักษ์ ตำบลหมอนทอง ตำบลโพรงอากาศ ตำบลศาลาแดง ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว ตำบลบางโรง อำเภอคลองเขื่อน ตำบลคลองนครเนื่องเขต ตำบลบางแก้ว ตำบลท่าไข่ ตำบลหนามแดง ตำบลบางขวัญ ตำบลคลองเปรง ตำบลวังตะเคียน ตำบลบางเตย ตำบลคลองอุดมชลจร ตำบลโสธร ตำบลบางกะไห ตำบลบางพระ ตำบลคลองนา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา ตำบลท่าทองหลาง ตำบลสาวชะโงก ตำบลบางสวน ตำบลเสม็ดใต้ อำเภอบางคล้า ตำบลเมืองใหม่ อำเภอราชสาส์น ตำบลเกาะไร่ ตำบลเทพราช ตำบลคลองประเวศ ตำบลบางกรูด ตำบลดอนทราย ตำบลแหลมประดู่ ตำบลแสนภูดาษ ตำบลสิบเอ็ดศอก ตำบลหนองตีนนก ตำบลคลองบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ ตำบลหนองจอก อำเภอบางปะกง ตำบลวังเย็น ตำบลแปลงยาว ตำบลหนองไม้แก่น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม ตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง ตำบลเกาะจันทร์ อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบท้าย]

 

                ๑.  แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่บางแห่งในอำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอคลองเขื่อน อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบางคล้า อำเภอราชสาส์น อำเภอบ้านโพธิ์ อำเภอบางปะกง อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา และอำเภอพนัสนิคม อำเภอพานทอง อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบ้านโพธิ์ และอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๒๐ ได้กำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ในท้องที่อำเภอบางน้ำเปรี้ยว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา อำเภอบ้านโพธ์ และอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยถือเขตอำเภอดังกล่าวเป็นหลัก ซึ่งทำให้เขตปฏิรูปที่ดินที่กำหนดตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ที่ไม่มีโครงการเพื่อดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมด้วย ต่อมาเมื่อมาตรา ๒๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ กำหนดให้การกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินให้กำหนดเฉพาะที่ดินที่จะดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นจะถือเขตของตำบลหรืออำเภอเป็นหลักแล้ว สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เพื่อกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินเฉพาะที่ดินที่มีการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๒

 

 

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๕๑ ก/หน้า ๕๖/๕ สิงหาคม ๒๕๕๒