พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโพรงจระเข้ และตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ให้เป็นขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2552

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลโพรงจระเข้และตำบลในควน

อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๕๒

                       

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๒

เป็นปีที่ ๖๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลโพรงจระเข้และตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

 

                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

 

มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลโพรงจระเข้และตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒”

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลโพรงจระเข้ และตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

อภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบท้าย]

 

๑.  แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่ตำบลโพรงจระเข้และตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๒

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลโพรงจระเข้และตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเองหรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมากและโดยที่ที่ดินสาธารณประโยชน์จำนวน ๔ แปลง ได้แก่ แปลงที่ ๑ ที่ดินสาธารณประโยชน์พรุโต๊ะฤทธิ์ ในท้องที่ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง สำหรับพลเมืองใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ และทางราชการได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๒๘๕๗๑ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื้อที่ประมาณ ๑,๗๒๑ ไร่ ๑ งาน ๒๕          ตารางวา แปลงที่ ๒ ที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งควนไม้ฮ่อง ในท้องที่ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง สำหรับพลเมืองใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ และทางราชการได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงเลขที่ ๒๘๕๗๒ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๘ เนื้อที่ประมาณ ๑,๗๙๘ ไร่ ๓ งาน ๓๔         ตารางวา แปลงที่ ๓ ที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งโคกหรังหรือทุ่งบ่อเรียน ในท้องที่ตำบลโพรงจระเข้ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง ซึ่งทางราชการได้ขึ้นทะเบียนเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ สำหรับพลเมืองใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ เนื้อที่ประมาณ ๑,๐๐๐ ไร่ แต่เมื่อมีการสำรวจรังวัดใหม่ปรากฏว่ามีเนื้อที่ประมาณ ๒,๔๙๗ ไร่ ๒ งาน ๖๙             ตารางวา และแปลงที่ ๔ ที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งควนขานาง ในท้องที่ตำบลโพรงจระเข้และตำบลในควน อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง สำหรับพลเมืองใช้เป็นที่เลี้ยงสัตว์ ซึ่งทางราชการได้ออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง เลขที่ ๑๙๗๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๗ เนื้อที่ประมาณ ๒,๓๕๒ ไร่ ๓ งาน ๗๓ ตารางวา ปัจจุบันปรากฏว่าได้มีการเปลี่ยนสภาพจากการเป็นที่ดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันแล้วสมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

ปริยานุช/ผู้จัดทำ

๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๒

  • [๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๖/ตอนที่ ๔๓ ก/หน้า ๑๖/๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๒