พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลจันทเขลม ตำบลคลองพลู ตำบลตะเคียนทอง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ และตำบลฉมัน ตำบลปัถวี ตำบลวังแซ้ม ตำบลท่าหลวง ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2551

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลจันทเขลม ตำบลคลองพลู ตำบลตะเคียนทอง

ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ และตำบลฉมัน ตำบลปัถวี ตำบลวังแซ้ม

ตำบลท่าหลวง ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๕๑

                       

 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑

เป็นปีที่ ๖๓ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๑

                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                 มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า “พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลจันทเขลม ตำบลคลองพลู ตำบลตะเคียนทอง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ และตำบลฉมัน ตำบลปัถวี ตำบลวังแซ้ม ตำบลท่าหลวง ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๕๑”

มาตรา ๒[๑]  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๑

                   มาตรา ๔  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลจันทเขลม ตำบลคลองพลู ตำบลตะเคียนทอง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ และตำบลฉมัน ตำบลปัถวี ตำบลวังแซ้ม ตำบลท่าหลวง ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

สมัคร  สุนทรเวช

นายกรัฐมนตรี

[เอกสารแนบท้าย]

              ๑.  แผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลจันทเขลม ตำบลคลองพลู ตำบลตะเคียนทอง ตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ และตำบลฉมัน ตำบลปัถวี ตำบลวังแซ้ม ตำบลท่าหลวง ตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2551

 

(ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย)

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๓๑ ได้กำหนดเขตปฏิรูปที่ดินในท้องที่อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี โดยถือเขตอำเภอดังกล่าวเป็นหลัก ซึ่งทำให้เขตปฏิรูปที่ดินที่กำหนดตามพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวครอบคลุมพื้นที่ที่ไม่มีโครงการเพื่อดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมด้วยต่อมาเมื่อมาตรา ๒๕ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๒ กำหนดให้การกำหนดเขตปฏิรูปที่ดิน ให้กำหนดเฉพาะที่ดินที่จะดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เว้นแต่ในกรณีที่จำเป็นจะถือเขตของตำบลหรืออำเภอเป็นหลักแล้ว สมควรปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว เพื่อกำหนดเขตปฏิรูปที่ดินเฉพาะที่ดินที่มีการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเท่านั้น  จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

 

วัชศักดิ์/ผู้จัดทำ

๖ มกราคม ๒๕๕๒

 

 

[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนที่ ๑๓๗ ก/หน้า ๔๖/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑