พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลฉลุง ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ และตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2551