พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลขะเนจื้อ ตำบลพระธาตุ ตำบลแม่ระมาด ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด และตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2543

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลขะเนจื้อ

ตำบลพระธาตุ ตำบลแม่ระมาด ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด

และตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๓

----------------------

                                               ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                              ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓

                                        เป็นปีที่ ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระรปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลขะเนจื้อ ตำบลพระธาตุ

ตำบลแม่ระมาด ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด และตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรง

พระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑ พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ใน

ท้องที่ตำบลขะเนจื้อ ตำบลพระธาตุ ตำบลแม่ระมาด ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด และตำบล

แม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓"

                        มาตรา ๒ พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

                        มาตรา ๓ ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลขะเนจื้อ ตำบลพระธาตุ ตำบลแม่ระมาด ตำบล

แม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด และตำบลแม่กาษา อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ภายในแนวเขตตามแผน

ที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

           ชวน  หลีกภัย

          นายกรัฐมนตรี

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลขะเนจื้อ

ตำบลพระธาตุ ตำบลแม่ระมาด ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด และตำบลแม่กาษา อำเภอแม่

สอด จังหวัดตาก มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่

เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควร

กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๔๓/๙ก/๓๘/๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓]

                                                                                    อัมพิกา/แก้ไข

                                                                                    ๒๔/๔/๒๕๔๕

                                                                                             A