พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลห้วยแก้ว ตำบลบ้านสหกรณ์ ตำบลออนกลาง กิ่งอำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง และตำบลห้วยทราย ตำบลร้องวัวแดง ตำบลออนใต้ ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2543

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลห้วยแก้ว ตำบลบ้านสหกรณ์

ตำบลออนกลาง กิ่งอำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง และตำบลห้วยทราย

ตำบลร้องวัวแดง ตำบลออนใต้ ตำบลแช่ช้าง

อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๓

------------

                                                   ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓

                                          เป็นปีที่ ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลห้วยแก้ว ตำบลบ้าน

สหกรณ์ ตำบลออนกลาง กิ่งอำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง และตำบลห้วยทราย ตำบลร้อง

วัวแดง ตำบลออนใต้ ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ จึง

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน

ในท้องที่ตำบลห้วยแก้ว ตำบลบ้านสหกรณ์ ตำบลออนกลาง กิ่งอำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง

และตำบลห้วยทราย ตำบลร้องวัวแดง ตำบลออนใต้ ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัด

เชียงใหม่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๓"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลห้วยแก้ว ตำบลบ้านสหกรณ์ ตำบลออนกลาง

กิ่งอำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง และตำบลห้วยทราย ตำบลร้องวัวแดง ตำบลออนใต้ ตำบล

แช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็น

เขตปฏิรูปที่ดิน

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

       ชวน  หลีกภัย

       นายกรัฐมนตรี

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

+-------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบล

ห้วยแก้ว ตำบลบ้านสหกรณ์ ตำบลออนกลาง กิ่งอำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง และตำบล

ห้วยทราย ตำบลร้องวัวแดง ตำบลออนใต้ ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การ

ครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขต

ที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๔๓/๙ก/๓๒/๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓]

                                                                                    ชไมพร/แก้ไข

                                                                                    ๒๙ เมษายน ๒๕๔๕