พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลห้างสูง ตำบลหนองใหญ่ ตำบลคลองพลู ตำบลหนองเสือช้าง ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี และตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2543

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลห้างสูง ตำบลหนองใหญ่

ตำบลคลองพลู ตำบลหนองเสือช้าง ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

และตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๓

--------------------

                                            ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                             ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓

                                       เป็นปีที่ ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลห้างสูง ตำบลหนองใหญ่

ตำบลคลองพลู ตำบลหนองเสือช้าง ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี และตำบล

ป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน

ในท้องที่ตำบลห้างสูง ตำบลหนองใหญ่ ตำบลคลองพลู ตำบลหนองเสือช้าง ตำบลเขาซก

อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี และตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง ให้เป็นเขต

ปฏิรูปที่ดิน  พ.ศ. ๒๕๔๓"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลห้างสูง ตำบลหนองใหญ่ ตำบลคลองพลู

ตำบลหนองเสือช้าง ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี และตำบลป่ายุบใน อำเภอ

วังจันทร์ จังหวัดระยอง ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

          ชวน  หลีกภัย

          นายกรัฐมนตรี

+---------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลห้างสูง

ตำบลหนองใหญ่ ตำบลคลองพลู ตำบลหนองเสือช้าง ตำบลเขาซก อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

และตำบลป่ายุบใน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็น

ของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตร

กรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็น

ต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๔๓/๙ก/๒๐/๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓]

                                                                                    ชไมพร/แก้ไข

                                                                                    ๒๖ เมษายน ๒๕๔๕