พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม ตำบลหนองคู ตำบลดงยาง ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน และตำบลหนองเรือ ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก จงหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2543

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม

ตำบลหนองคู ตำบลดงยาง ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน และตำบลหนองเรือ

ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๓

------------------

                                                            ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                         ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓

                                                   เป็นปีที่ ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม

ตำบลหนองคู ตำบลดงยาง ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน และตำบลหนองเรือ ตำบลหนองโพธิ์

อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน

ในท้องที่ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม ตำบลหนองคู ตำบลดงยาง ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน

และตำบลหนองเรือ ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๓"

                        มาตรา ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

                        มาตรา ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลนาข่า อำเภอวาปีปทุม ตำบลหนองคู ตำบล

ดงยาง ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน และตำบลหนองเรือ ตำบลหนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก จังหวัด

มหาสารคาม ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        มาตรา ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

          ชวน  หลีกภัย

          นายกรัฐมนตรี

+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลนาข่า

อำเภอวาปีปทุม ตำบลหนองคู ตำบลดงยาง ตำบลดงดวน อำเภอนาดูน และตำบลหนองเรือ ตำบล

หนองโพธิ์ อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของ

ตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตร

กรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็น

ต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[ดูข้อมูลจากภาพกฎหมาย]

[รก.๒๕๔๓/๙ก/๒๓/๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๓]

                                                                                    ชไมพร/แก้ไข

                                                                                    ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕

                                                                                    (B+A)