พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม ตำบลทุ่งเตา ตำบลลำพูน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ตำบลนาสาร ตำบลคลองปราบ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร และตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2542

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม ตำบลทุ่งเตา

ตำบลลำพูน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ตำบลนาสาร ตำบลคลองปราบ

ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร และตำบลบ้านส้อง

อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๒

----------------------

                                                     ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                   ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๒

                                             เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม ตำบล

ทุ่งเตา ตำบลลำพูน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ตำบลนาสาร ตำบลคลองปราบ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร

และตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และ

มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงทรงพระ

กรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา  ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่

ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม ตำบลทุ่งเตา ตำบลลำพูน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ตำบลนาสาร ตำบล

คลองปราบ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร และตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒"

                        มาตรา  ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษา เป็นต้นไป

                        มาตรา  ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม ตำบลทุ่งเตา ตำบล

ลำพูน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ตำบลนาสาร ตำบลคลองปราบ ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร และตำบล

บ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็น

เขตปฏิรูปที่ดิน

                        มาตรา  ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

            ชวน  หลีกภัย

           นายกรัฐมนตรี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลตำบลนาใต้

อำเภอบ้านนาเดิม ตำบลทุ่งเตา ตำบลลำพูน ตำบลเพิ่มพูนทรัพย์ ตำบลนาสาร ตำบลคลองปราบ

ตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร และตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีเกษตรกรผู้ไม่

มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่

ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็น

เขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๔๒/๑๓๕ก/๔๖/๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๒]

                                                                                    อาภรณ์/พิมพ์

                                                                                    ๘/๑/๔๕