พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลป่าเว อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2542