พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบึงทับแรต ตำบลหนองหลวง ตำบลลานกระบือ ตำบลจันทิมา ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ ตำบลคลองพิไกร ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย และตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2542

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบึงทับแรต ตำบลหนองหลวง

ตำบลลานกระบือ ตำบลจันทิมา ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ

ตำบลคลองพิไกร ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย

และตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๒

---------------

                                                  ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                    ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

                                              เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลบึงทับแรต ตำบลหนอง

หลวงตำบลลานกระบือ ตำบลจันทิมา ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ ตำบลคลองพิไกร ตำบล

เขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย  และตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นเขต

ปฏิรูปที่ดิน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา  ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน

ในท้องที่ตำบลบึงทับแรต ตำบลหนองหลวง ตำบลลานกระบือ ตำบลจันทิมา ตำบลโนนพลวง

อำเภอลานกระบือ ตำบลคลองพิไกร ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย  และตำบลมหาชัย

อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒"

                        มาตรา  ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

                        มาตรา  ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลบึงทับแรต ตำบลหนองหลวง ตำบลลาน

กระบือ ตำบลจันทิมา ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ ตำบลคลองพิไกร ตำบลเขาคีริส อำเภอ

พรานกระต่าย และตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ภายในแนวเขตตามแผนที่

ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        มาตรา  ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

            ชวน  หลีกภัย

           นายกรัฐมนตรี

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลบึง

ทับแรต ตำบลหนองหลวง ตำบลลานกระบือ ตำบลจันทิมา ตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ

ตำบลคลองพิไกร ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย  และตำบลมหาชัย อำเภอไทรงาม จังหวัด

กำแพงเพชร มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียง

พอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตรกรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควร

กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๔๒/๑๒ก/๔๓/๓ มีนาคม ๒๕๔๒]

                                                                                    ภคินี/แก้ไข

                                                                                    ๑๓/๕/๒๕๔๕

                                                                                            A