พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโชคเหนือ ตำบลระเบียงเตีย ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน และตำบลคูตัน ตำบลด่าน ตำบลกาบเชิง ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. 2542

พระราชกฤษฎีกา

กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโชคเหนือ ตำบลตระเบียงเตีย

ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน และตำบลคูตัน ตำบลด่าน ตำบลกาบเชิง

ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

พ.ศ. ๒๕๔๒

--------------------

                                                  ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.

                                   ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๒

                                              เป็นปีที่ ๕๔ ในรัชกาลปัจจุบัน

                        พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้า ฯ ให้ประกาศว่า

                        โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ตำบลโชคเหนือ ตำบลตระเบียง

เตีย ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน และตำบลคูตัน ตำบลด่าน ตำบลกาบเชิง ตำบลตะเคียน อำเภอ

กาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๒๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๑๘

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ ดังต่อไปนี้

                        มาตรา  ๑  พระราชกฤษฎีกานี้เรียกว่า "พระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดิน ใน

ท้องที่ตำบลโชคเหนือ ตำบลตระเบียงเตีย ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน และตำบลคูตัน ตำบลด่าน

ตำบลกาบเชิง ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ. ๒๕๔๒"

                        มาตรา  ๒  พระราชกฤษฎีกานี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

                        มาตรา  ๓  ให้ที่ดินในท้องที่ตำบลโชคเหนือ ตำบลตระเบียงเตีย ตำบลอู่โลก

อำเภอลำดวน และตำบลคูตัน ตำบลด่าน ตำบลกาบเชิง ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัด

สุรินทร์ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชกฤษฎีกานี้ เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน

                        มาตรา  ๔  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชกฤษฎีกานี้

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

            ชวน  หลีกภัย

           นายกรัฐมนตรี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ เนื่องจากในท้องที่ตำบลโชค

เหนือ ตำบลตระเบียงเตีย ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน และตำบลคูตัน ตำบลด่าน ตำบลกาบเชิง

ตำบลตะเคียน อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ มีเกษตรกรผู้ไม่มีที่ดินประกอบเกษตรกรรมเป็นของ

ตนเอง หรือมีที่ดินเล็กน้อยไม่เพียงพอแก่การครองชีพ หรือต้องเช่าที่ดินของผู้อื่นประกอบเกษตร

กรรมอยู่เป็นจำนวนมาก สมควรกำหนดเขตที่ดินในท้องที่ดังกล่าวให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน จึงจำเป็น

ต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

[รก.๒๕๔๒/๑๒ก/๓๔/๓ มีนาคม ๒๕๔๒]

                                                                                    ภคินี/แก้ไข

                                                                                    ๑๓/๕/๒๕๔๕

                                                                                            A